تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

معرفی بيماری‌ها و تجهيزات آناليز خون

1091 بازدید

معرفی بيماری‌ها و تجهيزات آناليز خون؛ قطره های زندگی

مايعی به نام خون

خون از مايع لزجي به نام پلاسما و ياخته هاي شناور آن كه توسط مغز استخوان توليد مي شود  تشكيل شده است. مغز استخوان ماده اي نرم و اسفنجي شكل است كه داخل استخوان ها يافت مي‌شود. اين ماده حاوي ياخته‌هايي است كه ياخته  هاي مادر يا سلول پايه ( Stem cell) ‌ناميده مي شود و وظيفه آن ها توليد ياخته  هاي خوني است.

خــون 7 الــي 8 درصــد وزن بــدن را تشكيـل مـي‌دهـد و حـجـم آن در يـك فـرد بـالـغ بـه طور متوسط 5 ليتر است. خون به واسطه گردش در داخل رگ‌هاي خوني عامل اصلي توزيع مواد غـذايـي ، اكـسـيـژن و حـرارت در بـدن و انـتـقـال دي‌‌اكسيد كربن و مواد زايد حاصل از فعاليت سلول‌ها از بافت ها به ارگان هاي دفعي است. خـون همچنيـن هورمون هاي مترشحه از غدد داخلي را به ارگان هاي مورد نظر حمل مي كند. خون در خارج از بدن منعقد شده و سلول ها و مـواد غيـر محلول آن به صورت توده اي نسبتا سفت به نام لخته خون (Blood clot) درمي آيد و قـسـمــت مـحـلـول آن بـه صـورت مـايعـي زرد و روشن به نام سرم (Serum) از آن جدا مي شود. بــراي جـلــوگـيــري از انـعـقـاد خـون ، بـه مـنـظـور مطالعات خوني ، مقداري هپارين (يك ماده ضد انعقاد) يا سيترات به آن افزوده مي شود. در اين حالت اگر اجازه داده شود سلول‌هاي خوني ته نشين شوند ، ملاحظه خواهد شد از نظر حجمي حدود 55 درصد خون از پلاسما و 45 درصد آن از سـلـــول هـــاي خــونــي تـشـكـيــل شــده اســت. سلـول‌هـاي خـونـي شـامـل گـويچـه هاي قرمز ، گويچه هاي سفيد و پلاكت ها هستند.


ادامه مطلب
0 نظر
28 آبان 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

صحت آب گرم؛ واكنش در فضای داغ(دستگاه بن ماری)

1073 بازدید

صحت آب گرم ؛ واكنش در فضای داغ

 واژه بن ماري (bain-marie) عبارتي فرانسوي است كه حمام هاي آبي نيز ناميده مي شود. كاربرد فراواني در رشته هاي مختلفي اعم از علوم طبيعي، صنعت، آزمايشگاه هاي پزشكي و آشپزي دارد. اين روش براي حرارت دادن تدريجي و غير مستقيم مواد تا رسيدن به دمايي ثابت، يا براي گرم نگه داشتن مواد طي  دوره اي زماني مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش به طور وسيع در آزمايشات بيوشيمي، انعقادي و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. بن‌ماري در انواع، اشكال و سايزهاي مختلفي موجود است.  اكثرا محفظه اي فلزي دارند كه خود از سه يا چهار بخش پايه تشكيل شده است: يك دستگيره، يك محفظه بيروني (يا زيرين) روكش دار كه دربرگيرنده مايع داخل حمام است، يك محفظه كوچك تر داخلي (يا فوقاني) كه درون محفظه بيروني قرار گرفته و مواد مورد آزمايش كه قرار است دماي آن تنظيم شود را دربر مي گيرد، اين محفظه معمولا تا نيمه در مايع فرو مي رود. زير محفظه خارجي نيز منبع حرارتي قرار دارد.


ادامه مطلب
0 نظر
21 آبان 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات