تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

ميكروسكوپ‌هاي نوري آزمايشگاهي

856 بازدید

ميكروسكوپ‌هاي نوري آزمايشگاهي

ميكروسكوپ نوري آزمايشگاهي از نور مرئي كه به وسيله‌ي سيستم‌هاي عدسي متمركز شده است تا نمونه‌هاي تحت بررسي را بزرگ‌نمائي كند، استفاده مي‌كند. اين دستگاه يكي از اجزاي پايه‌ي يك آزمايشگاه باليني است و تقريبا در هر بخش از آزمايشگاه، از شيمي (براي ادرارسنجي) تا هماتولوژي، سيتولوژي، هيستولوژي و ميكروبيولوژي  استفاده مي‌شود.

در هـمـــاتـــولـــوژي، آنــالـيــز مـيـكــروسـكــوپــي سـلــول‌هــاي خــونــي بـراي تشخيـص لـوسمـي، آنمي، و ديگر اختلالات خوني و نيز عفونت‌ها و آلـرژي‌هـا اسـتـفاده مي‌شود. در سيتولوژي و هــيــســتــــولــــوژي، مــــي‌تــــوان بـــا بـــررســـي‌هـــاي ميكروسكوپي، بر اساس تغييرات غيرطبيعي در سلول‌ها يا بافت‌ها، شرايط خوش خيم، بدخيم، التهـاب و پيـش سرطاني را از هم تفكيك كرد. بــررســي مـيكـروسكـوپـي urinary sediment، در تعيين عملكرد كليه اهميت خيلي زيادي دارد و تـركـيـب بـررسـي‌هـاي مـاكـروسـكـوپي (ارزيابي شيميائي) و ميكروسكوپي، ادرارسنجي كامل را فراهم مي‌كند. تكنيك‌هاي انتخابي رنگ آميزي نيز مي‌توانند براي كمك به شناسائي قارچ‌ها، parasites و بـــاكــتــري‌هــا، در مـيـكــروسـكــوپــي استفاده شوند.


ادامه مطلب
0 نظر
28 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

خون مصنوعي و كاربرد هاي آن

550 بازدید

خون مصنوعي و كاربرد هاي آن

بر طبق آمار،تنها در ايالات متحده ي آمريكا، هر دو ثانيه،يك نفر نيازمند خون است كه معمولا اين نياز توسط بانك خون مرتفع مي‌شود.برهمين اساس سازمان صليب سرخ جهاني  نيازمند  هشتادهزار واحد خون به‌صورت روزانه است و اين درحاليست كه دسترسي به بيش از سي و شش هزار واحد در روز ميسر نيستند.از طرف ديگر آمارها نشان دهنده ي اين نكته هستند كه تنها چهار درصد از افراد جامعه داوطلب اهداي خون هستند.همچنين نياز به خون به‌طور ساليانه شش درصد افزايش دارد درحالي كه اهداي خون نرخ رشد سه درصدي را نشان مي‌دهد . از اين رو كاملا واضح است كه خون مصنوعي  ضروري است.در اين مقاله با خون مصنوعي، دلايل نياز به آن،ويژگي هاي خون مصنوعي، نقاط ضعف و قوت انواع خون مصنوعي و تفاوت و شباهت هاي انواع خون مصنوعي آشنا خواهيم شد.

 

چرا به خون مصنوعي نياز است؟

هـمانطور كه مي‌دانيم،خون طبيعي انسان به گـروه هـاي مـخـتـلـف بـا بـارهـاي مثبت و منفي تقسيم‌بندي مي‌شود و هر فرد ،به هنگام گرفتن خون، تنها بايد از گروه خوني خـــود يـــا گـــروه هـــاي مــشـــابـــه كـــه سـازگـاري دارنـد، خـون دريافت كــــنــــنـــــــد. زيـــــــرا در غـــيـــــــر ايـــــــن صــورت،درصــد احـتـمـال مـرگ فرد گيرنده ي خون بسيار بالا مي رود. از طـــرف ديـگـــر تـنـهـــا گــروه خوني O منفي است كه به عنوان دهنده  عمـومـي بـه‌حسـاب مـي آينـد.اما متاسفانه تعداد افـراد داراي ايـن نـوع گـروه خـونـي بسيار اندك است .


ادامه مطلب
0 نظر
21 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

كاربرد سونوگرافي در تشخيص سرطان سينه

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
575 بازدید

كاربرد سونوگرافي در تشخيص سرطان سينه 

استفاده از امواج فرا صوتي براي تشخيص سرطان سينه

تصوير برداري با استفاده از امواج فرا صوتي كـه اغـلـب آن را بـا نام سونوگرافي مي‌شناسند‌ شامل تاباندن امواج فرا صوتي با فركانس بالا به قـسـمـتـي از بـدن به منظور ايجاد تصوير از يك قسمت مشخصي از بدن است.

در تصوير برداري فراصوتي به هيچ عنوان از پرتو هاي يونيزان استفاده نمي شود به همين دليل مـي توان اين روش را به عنوان يك روش غير تـهـاجـمي در نظر گرفت.مزيت ديگري كه اين روش دارد ايــــن اســــت كـــه بـــه‌خـــاطـــر ايــنــكـــه تصوير‌برداري با استفاده از اين روش به‌صورت زمــان حـقـيقـي (Real Time) اسـت مـي‌تـوانيـم از نـحـوه عـمـل كـرد بـافـت هـاي زنـده بـه صـورت حـقـيـقــي خـبــر‌دار شــويــم بــه طــوري كــه حـتـي مي‌توانيم حركت خون در داخل رگ ها را نيز با اين روش تشخيص دهيم.

تـصــويــر بـرداري سـيـنـه بـا اسـتـفـاده از امـواج فرا‌صوتي به ما اين امكان را مي دهد كه بتوانيم يـك تصـويـر جـامع از بافت داخلي سينه داشته باشيم.

ســونـو گـرافـي بـا تكنـولـوژي داپلـر يـك نـوع سـونـو‌گرافي ويژه  است كه به ما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم شريان خون در داخل رگ ها را رد‌يابي كنيم،‌ كه اين رد يابي خون شامل رد يابي در داخـــــل رگ هــــاي اصــلــــي،‌ شــــريــــان هــــا و شريانچه‌هاي موجود در ناحيه شكمي بازو ها و ناحيه پاها و گردن  است.


ادامه مطلب
0 نظر
14 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

دستگاه كدورت سنج

656 بازدید

دستگاه كدورت سنج

واژه ي كدورت براي توضيح ظاهر مات يا شيري محيط هاي مايع يا جامد مانند آب ( آب فاضلاب، حمام ، معدني و آشاميدني)، مايعات بدن، نوشيدني‌ها (آب‌جو، آب ميوه و ...) يا شيشه  پنجره ( شيشه ي نيمه شفاف) استفاده مي شود.

در اصطلاحات فيزيكي ، كدورت متناسب با ذرات پراكنده با اندازه هاي مختلف يا جذب شدن نور است كه به محيط مورد بحث، ظاهري مات و ابري مي دهد. 

كدورت به وسيله‌ي حضور ذرات معلق مانند ميكرواورگانيسم‌ها ، سنگ آهك ، لجن يا مخمر حاصل مي شود.

در كدورت سنج ، نور به  يك نمونه از آب تابيده مي‌شود. اگر نور به ذرات معلق، موادكلوئيدهاي موجود برخورد كند و پراكنده شود و به سمت بالا بازتاب مي يابد. انـدازه گيري ميزان نور منعكس شده را در اثر برخورد با ذرات كلوئيدي  مشخص مي‌كند. آب زلال، نور كم  و نمونه هاي كدر، مقدار زيادي از نور  منعكس مي‌كنند. 

كدورت سنج به دستگاهي گفته مي شود كه به روش اپتيكي (انعكاس نور توسط ذرات معلق) مقدار كدورت محلول‌ها را اندازه گيري مي‌كند.


ادامه مطلب
0 نظر
7 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات