ساختار دستگاه دياليز تك سوزنی و دوسوزنی

ساختار دستگاه دياليز تك سوزنی و دوسوزنی

 هر گاه كليه ها نتوانند حجم كافي ادرار توليد كنند محصولات متابوليسم و مقادير اضافي نمك‌هاي معدني و آب در بدن  محبوس  شوند،در اين حال بايد مقدار ورودي آب و نمك‌هاي معدني را به همان ميزاني كه از راه تعريق و مدفوع دفع مي شوند محدود كرد.‌در اين گونه  موارد رژيمي شامل كربوهيدرات و چربي به كار مي‌رود. محتواي پروتئين رژيم بايستي به حداقل ممكن كاهش داده شود. منظور از اين امر جلوگيري از اسيدمي ناشي از تجمع اسيد سولفوريك در بدن در نتيجه اسيدهاي آمينه گوگرد دار اضافي از قبيل متيونين و سيستئين و همچنين  جلوگيري از تجمع اوره ناشي از تجزيه اسيدهاي آمينه اضافي است. معمولا غلظت اوره خون اندازه گيري مي‌شود و اين غلظت در نارسايي كليه از حد طبيعي 30 ميلي گرم اوره در 100 سانتي متر مكعب خون به  150 ميلي گرم اوره در 100 سانتي متر مكعب خون يا بيشتر مي رسد. هر گونه تغييري در تعادل اسيدي- بازي كه نشانه آن تغيير‌PH‌  خون و غلظت بي‌كربناب است بايستي بلافاصله تصحييح شود.‌ 
کاربر گرامی؛ این مطلب جزء مطالب ویژه "تلسمیک" می باشد. مشاهده این مطلب فقط برای اعضا امکان پذیر است.